تمامی محموله های ارسال شده به شهرستان تا 24 ساعت پس از تاریخ ثبت در انبار تخلیه شهر مورد نظر (اطلاعات در جدول) قابل تحویل به گیرنده م باشند.
برای مشاهده دفاتر تخلیه بار و تلفن تماس به لیست دفاتر تخلیه بار و نگ داری مراجعه کنید.